Produktów: 0 szt.
Koszyk jest pusty
Ta strona wciąż czeka na swoją wersję mobilną. Jeśli chcesz możesz obejrzeć ją w wariancie desktopowym.
Tryb komórkowy przywrócisz klikając przycisk "wersja mobilna" w stopce strony.

WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM YATTA.PL
-REGULAMIN-

 • SŁOWNICZEK:
  • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy yatta.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z Magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta oraz przewidywany czas dostarczenia przesyłki
  • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym yatta.pl;
  • Konto – udostępniony nieodpłatnie dla Klienta dostęp do zasobów Sklepu Internetowego yatta.pl, zawierający dane dotyczące Klienta, w tym historię dokonanych przez niego zakupów w ramach Sklepu;
  • Koszyk – element Sklepu Internetowego yatta.pl, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
  • Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, mieszczące się w Warszawie (03-310) przy ul. Staniewickiej 18;
  • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego yatta.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
  • Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego yatta.pl
  • Sklep Internetowy yatta.pl (Sklep) – sklep działający pod adresem yatta.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
  • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym yatta.pl, na której przedstawione są informacje na temat konkretnego Towaru
  • Towar – artykuł oferowany przez Sklep Internetowy yatta.pl
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego yatta.pl, określające rodzaj i ilość Towaru, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez klienta.
 • § 1. Warunki ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego yatta.pl.
  2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  3. Sklep Internetowy yatta.pl udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Sklep Internetowy yatta.pl. jest platformą prowadzoną przez:
   • Studio JG
    ul. Staniewicka 18
    03-310 Warszawa
    tel.: 22 487 54 77, koszt połączenia zgodny ze stawką operatora, z którego korzysta klient
    e-mail: yatta@yatta.pl
  5. Klienci, przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego yatta.pl są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.
  6. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Klientów z usług Sklepu Internetowego yatta.pl wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych:
   1. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza);
   2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa;
   3. posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Sklep Internetowy yatta.pl usługami, Sklep Internetowy yatta.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  8. Sklep Internetowy yatta.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • § 2. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego yatta.pl.
  1. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego yatta.pl jest możliwe po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego yatta.pl (zakupy poprzez rejestrację) albo przez podanie adresu e-mail i innych niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).
  2. W celu dokonania rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych Sklepu Internetowego yatta.pl poprzez podanie swojego loginu, adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz roku urodzenia.
  3. Poprzez dokonanie Rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studio JG, ul. Staniewickiej 18, 03-310 Warszawa w celach związanych z realizacją Zamówienia. Klient dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów promocji i reklamy działalności Sklepu Internetowego yatta.pl.
  4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia dokonania rejestracji.
  5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
  6. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sklep Internetowy yatta.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z usług Sklepu Internetowego yatta.pl w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   2. korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy yatta.pl w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym) oraz postanowieniami Regulaminu;
   3. korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy yatta.pl w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sklepu;
   4. korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy yatta.pl z poszanowaniem dóbr osobistych i innych praw osób trzecich, w tym z poszanowaniem dobrego imienia Sklepu.
  8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień określonych w ust. 7 powyżej, Sklep Internetowy yatta.pl może pozbawić Klienta prawa korzystania z usług Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego yatta.pl nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.
 • § 3. Składanie Zamówienia.
  1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym yatta.pl przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 8 do 20. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane w następnym dniu roboczym.
  2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym yatta.pl, do złożenia Zamówienia konieczne jest zalogowanie się do Sklepu, wybranie Towaru, którym Klient jest zainteresowany za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, wskazanie sposobu odbioru i płatności za Zamówienie.
  3. Klient zainteresowany dokonaniem jednorazowych zakupów w Sklepie Internetowym yatta.pl (z pominięciem procesu rejestracji i logowania) klika w opcję „Kup bez rejestracji”, gdzie podaje swój adres e-mail oraz podejmuje inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje a następnie wybiera interesujący go Towar za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”.
  4. W Zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
   1. zamawiany towar;
   2. adres, na jaki ma być dostarczony towar, będący jednocześnie adresem, jaki ma być zamieszczony na fakturze;
   3. sposób dostawy;
   4. sposób płatności.
  5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych i naciśnięciu opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające:
   1. dane i adres Klienta;
   2. przedmiot Zamówienia;
   3. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów (wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi i kosztami dostawy).
  6. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Studio JG w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia (zarejestrowaniu Zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu Internetowego yatta.pl) Klient otrzymuje informację na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu.
  8. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 7.
  9. Klient wraz z przesyłką otrzyma również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na piśmie.
 • § 4. Ceny Towarów i formy płatności.
  1. Ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego yatta.pl przy oferowanym produkcie:
   1. podawane są w złotych polskich;
   2. zawierają podatek VAT i cło;
   3. nie obejmują informacji na temat kosztów przesyłki (które podawane są w trakcie składania zamówienia).
  2. Sklep Internetowy yatta.pl oferuje możliwość wyświetlenia cen w USD oraz EUR, przyjmując za podstawę obliczenia ceny w walucie obcej średni dzienny kurs waluty, publikowany przez NBP. Umowa sprzedaży zawierana jest w złotych polskich.
  3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego yatta.pl w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
  4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest na stronie //yatta.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności, a przed jego akceptacją.
  5. Klient może dokonać płatności za zamówiony Towar:
   1. gotówką przy odbiorze Towaru osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sklep Internetowy yatta.pl powierzył dostawę zamówionego Towaru, zgodnie z dyspozycją Klienta (płatność za pobraniem);
   2. przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową (przedpłata), przy czym w razie wyboru przez Klienta przedpłaty, brak wpływu środków na rachunek bankowy Studio JG w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. Operatorem przelewów elektronicznych, bankowych lub operacji kartami płatniczymi są podmioty realizujące płatność: PAYU SA oraz PAYPAL działający na zlecenie Yatta.pl;
  6. Zapłaty za towar odebrany osobiście z Magazynu można dokonać jedynie przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową.
  7. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii towarowych, z uwagi na ich właściwości lub wartość, Sklep Internetowy yatta.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia lub ograniczenia niektórych sposobów dostawy Towarów lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.
  8. Sklep Internetowy yatta.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
  9. Promocje w Sklepie Internetowym yatta.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • § 5. Modyfikacja Zamówienia.
  1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta.
  2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta yatta.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres yatta@yatta.pl.
  3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, zmiany formy dostawy bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, w takiej samej formie płatności, w jakiej dokonał jej Klient.
 • § 6. Realizacja Zamówienia.
  1. Sklep Internetowy yatta.pl rozpoczyna realizację Zamówienia:
   1. w systemie płatności za pobraniem – niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego yatta.pl;
   2. w systemie przedpłat – niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy yatta.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
  2. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar znajduje się w Magazynie. Informacja o dostępności Towaru wyświetlana jest na Stronie produktowej.
  3. Jeżeli Sklep Internetowy yatta.pl nie może zrealizować Zamówienia w całości lub części z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta. Klientowi w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej za niedostępny Towar ceny.
  4. W przypadku częściowej niedostępności Towarów objętych Zamówieniem Klienta, całość zamówienia zostanie dostarczona Klientowi po ich wpływie do Magazynu.
  5. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty jego złożenia. Jeśli w przypadku określonych towarów termin ten jest dłuższy, Sklep Internetowy zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta. Klientowi w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej za niedostępny Towar ceny. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy yatta.pl zwróci Klientowi należność za Towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty anulowania Zamówienia w takiej samej formie płatności, w jakiej nastąpiła zapłata.
  6. Do każdego Zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy, formularz odstąpienia od umowy oraz wystawiana jest faktura VAT.
  7. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 30 dni w zależności od zamawianych produktów. Szczegółowa informacja dotycząca czasu realizacji Zamówienia jest podawana w momencie składania Zamówienia, oraz jest podana przy każdym produkcie w momencie jego zamawiania.
 • § 7. Dostawa.
  1. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia. Koszt dostawy wskazany jest w Koszyku podczas procesu składania Zamówienia.
  2. Zamówienie może być dostarczone do Klienta w zależności od jego wyboru:
   1. na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
   2. poprzez odbiór osobisty w Magazynie.
  3. Odbiór osobisty z Magazynu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Warunkiem odbioru osobistego Towaru jest uprzednie dokonanie zapłaty za Towar wg zasad określonych w § 4 ust. 6 Regulaminu i otrzymanie informacji e-mail ze Sklepu Internetowego yatta.pl, iż Towar został przygotowany do odbioru.
  4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany w Zamówieniu adres pocztowy.
  5. Sklep Internetowy yatta.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie zamówionego Towaru, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 • § 8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową lub niemożliwością zalogowania się do sklepu internetowego).
  1. Sklep Internetowy yatta.pl, jako sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.
  2. Sklep Internetowy yatta.pl, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014r. poz. 827) oraz ustawą Kodeks Cywilny o (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
  3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym yatta.pl w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową. W takim przypadku Klient powinien odesłać Towar na adres:
   • Studio JG
    ul. Staniewicka 18
    03-310 Warszawa
   Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury bądź wskazania numeru zamówienia oraz opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta. Koszty przesyłki zostaną klientowi zwrócone. UWAGA: Sklep internetowy YATTA.PL nie przyjmuje przesyłek za pobraniem
  4. Sklep Internetowy yatta.pl w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu. Roszczenie przedawnia się wraz z upływem roku od stwierdzenia wady.
  6. Jeżeli Towar ma wadę Klientowi przysługuje bezzwłoczna wymiana na towar bez wad oraz odstąpienie od umowy w przypadku wady istotnej.
  7. Jeżeli wymiana będzie się opóźniać Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub wnioskowaniu o obniżenie ceny towaru.
  8. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do zakupów dokonanych przez konsumentów.
  9. W przypadku trudności z zalogowaniem się do sklepu internetowego należy skontaktować się z obsługą klienta pod numerem telefonu: 22 487 54 77 lub mailowo: yatta@yatta.pl
 • § 9. Warunki gwarancji.
  1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy yatta.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
  2. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego Towaru:
   1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), przy czym może on według swego wyboru, zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego yatta.pl, który pełni rolę pośrednika przekazującego reklamację; lub
   2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu Internetowego yatta.pl, w związku z niezgodnością towaru z umową.
 • § 10. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot Towaru).
  1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), o zachowaniu terminu decyduje data nadania.
  2. W przypadku kiedy jedno zamówienie dostarczane jest w częściach, termin ten biegnie od dostarczenia ostatniego towaru.
  3. W przypadku prenumerat termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia dostarczenia pierwszego numeru magazynu.
  4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z formularza (yatta.pl/pliki/odstapienie_od_umowy.doc) wysłanego wraz z Towarem, w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Formularz w wersji papierowej należy odesłać na adres:
   • Studio JG
    ul. Staniewicka 18
    03-310 Warszawa
  5. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.
  6. Klient odsyła towar poleconą przesyłką pocztową na swój koszt. UWAGA: Sklep internetowy yatta.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy yatta.pl zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep internetowy yatta.pl
  8. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności za towar. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem należności.
  9. Studio JG zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do towarów:
   1. „na zamówienie”, czyli o właściwościach określonych przez Klienta (na indywidualne zamówienie);
   2. dzienników, periodyków lub czasopism;
   3. rozpakowane z fabrycznego opakowania nagrania audialnych i wizualnych.
  11. W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe.
  12. Informacje związane z odstąpieniem od umowy znajdują się również w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy (yatta.pl/pliki/pouczenie.doc), które dostarczane jest wraz z towarem.
 • § 11. Dane osobowe.
  1. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym yatta.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym yatta.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy yatta.pl.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 2 powyżej, Klienci Sklepu internetowego yatta.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
  4. Dane osobowe, których administratorem jest Sklep Internetowy yatta.pl nie są przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości).
 • § 12. Postanowienia końcowe.
  1. Informacje o Towarach, prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego yatta.pl, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Zdjęcia Towarów prezentowanych przez Sklep Internetowy yatta.pl zrobione zostały z należytą starannością tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd Towarów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku Towaru znajdującego się w sprzedaży.
  3. Ceny podane w Sklepie Internetowym yatta.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.
  6. Sklep Internetowy yatta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu sklep internetowy yatta.pl powiadomi Klientów pocztą elektroniczną wysłaną na adresy e-mail na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij tutaj jeśli nie chcesz więcej wyświetlać tego komunikatu.